Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

PODMÍNKY POUŽITÍ

Vítejte na nejlepsirande.cz (dále společně s jejími subdoménami a Obsahem, dále jen „Internetová stránka“).

Než začnete používat tento web, přečtěte si prosím podrobně následující Podmínky použití, abyste se dozvěděli o svých právech a povinnostech vůči společnosti Interdate SA, 13 rue du Commerce L-1351 Luxembourg Luxembourg („nejlepsirande.cz“ nebo první osoba množného čísla). Přístupem na internetové stránky nebo jejich používáním přijímáte podmínky používání společně se zásadami ochrany osobních údajů („Podmínky“). Platí Podmínky, které byly uživateli internetové stránky zpřístupněny během příslušné návštěvy Internetové stránky. Pokud nesouhlasíte s žádnou částí těchto podmínek používání, přestaňte prosím používat tento web a nenavštěvujte ho.

1. Komu Internetovou stránku nabízíme

Internetová stránka je určena pouze osobám starším 18 let. Osoby mladší 18 let nesmí internetovou stránku navštívit.

2. Používání Internetové stránky

Po dobu platnosti těchto podmínek souhlasíme s Vaší návštěvou a používáním Internetové stránky, pokud budete dodržovat tyto podmínky a příslušné zákony. nejlepsirande.cz si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo ukončit jakoukoli službu nebo funkčnost internetové stránky.

3. Omezení používání Internetové stránky

Uživatel nesmí:

a. narušit provoz serverů nebo sítí připojených k Internetové stránce;

b. používat nebo provozovat jakékoli automatizované systémy (jako např. „roboty“ a „prohledávače“) pro přístup na Internetovou stránku; a/nebo

c. obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Internetové stránky nebo funkcí zabraňujících či omezujících používání nebo kopírování Obsahu nebo porušujících omezení používání Internetové stránky.

4. Dostupnost Internetové stránky, Záruka

a. Snažíme se poskytovat co nejpřesnější informace; nemůžeme však zaručit, že obsah dostupný na Internetové stránce je přesný, vyčerpávající, spolehlivý, aktuální a bezchybný. Vyhrazujeme si právo provádět změny v obsahu nebo jakékoli jeho části podle našeho výhradního uvážení a bez povinnosti poskytnout o těchto změnách předchozí nebo následné oznámení. Použití obsahu nebo jeho částí je na výhradní riziko a odpovědnosti uživatele.

b. Internetová stránka je poskytována tak, jak je. nejlepsirande.cz neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani implicitní záruky, včetně záruky obchodní způsobilosti, způsobilost k určitému účelu nebo neporušení v souvislosti s internetovou stránkou nebo materiálem. nejlepsirande.cz nezaručuje, že internetová stránka neobsahuje chyby, chyby zabezpečení nebo útoky virového softwaru. Internetové stránky mohou být ojediněle nedostupné z důvodu aktualizací služeb nebo z jiného důvodu. Souhlasíte s tím, že nejlepsirande.cz není odpovědný za jakoukoli nekompatibilitu, která zahrnuje technické problémy s internetem, pomalé připojení nebo přetížení našeho serveru. Nezaručujeme ani nezodpovídáme za žádný obsah, produkt nebo službu, kterou poskytuje nebo propaguje na internetových stránkách třetí strana.

5. Prohlášení reklamní strany

Tato stránka je bezplatný informační zdroj nabízející svým uživatelům užitečný obsah a porovnávání. Je nutné podotknout, že provozovatel těchto internetových stránek může buď sám nabízet porovnané služby, nebo může být zaplacen za zveřejnění obchodního obsahu některých společností nacházejících se na těchto internetových stránkách, které mají vliv na umístění a pořadí, v jakém jsou společnosti (a/nebo jejich výrobky) prezentovány. Toto v některých případech může mít dopad i na jejich hodnocení.

Hodnocení zveřejněná na této stránce jsou výhradní odpovědností provozovatele internetových stránek a neměla by být použita jako zdroj přesných informací. Zveřejnění informací o společnostech/jejich produktech na tomto webu neznamená, že jsou schváleny provozovatelem webu.

S výjimkou výslovně uvedených v našich Podmínkách použití je vyloučena odpovědnost za veškerá vyjádření a záruky týkající se informací uvedených na internetových stránkách. Informace zobrazené na tomto webu se mohou kdykoli změnit.

6. Omezení odpovědnosti

a. nejlepsirande.cz neomezuje svou odpovědnost v případě úmrtí nebo zranění osob způsobeného jakýmkoli selháním nebo jednáním z naší strany, ze strany našich zaměstnanců, zástupců nebo agentů, jakož i jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nemáme právo omezovat ani odmítat podle platných zákonů. Zbývající část tohoto oddílu se na tuto odpovědnost nevztahuje.

b. Bez ztráty výše uvedené položky nebude společnost nejlepsirande.cz odpovědná za žádné hmatatelné ztráty (mimo jiné včetně ztráty příjmů, příležitostí, odpovědnosti, živobytí a jiné ztráty); jakékoli poškození hodnoty společnosti nebo její pověsti; jakákoli ztráty dat a jakékoli jiné konkrétní, nepřímé nebo následné ztráty způsobené Vámi nebo třetí stranou v důsledku použití nebo nemožnosti používat tento web. nejlepsirande.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za odkazy na třetí strany uvedené na internetových stránkách. Uživatel, který započne spojení s weby třetích stran, to dělá na své vlastní riziko.

7. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete chránit a zajistíte společnost nejlepsirande.cz a její přidružené subjekty, jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce před veškerými nároky, škodami, povinnostmi, ztrátami, odpovědností, náklady a výdaji (zahrnující bez omezení) přiměřených poplatků právníkům), které z toho vyplývají od: (i) Vašeho používání webových stránek; (ii) Vaše porušení těchto podmínek použití.

8. Odkazy; internetové stránky třetích stran.

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a jejich služby, které můžeme vlastnit a ovládat. Pokud navštívíte tyto internetové stránky, činíte tak na své vlastní riziko a v souladu s podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů (pokud existují) těchto internetových stránek.

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran a jejich služby, které nevlastníme a nekontrolujeme, nevykonáváme dohled a nepřijímáme žádnou odpovědnost za obsah nebo produkty a služby nabízené na jiných webech, například také nebudeme nést jakýmkoli způsobem odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání těchto stránek. Pokud navštívíte tyto internetové stránky, činíte tak na své vlastní riziko a v souladu s podmínkami použití a zásadami ochrany osobních údajů (pokud existují) těchto internetových stránek. Nejsme zodpovědni a výslovně odmítáme poskytnout jakékoli záruky ohledně integrity, přiměřenosti, vhodnosti, bezpečnosti nebo práva duševního vlastnictví (jak je uvedeno výše) obsahu těchto třetích stran (internetových stránek a služeb třetích stran a našich partnerů a zákazníků). Uživatel výslovně zprošťuje nejlepsirande.cz jakékoli odpovědnosti vyplývající z používání internetových stránek třetích stran.

9. Soukromí

Veškeré informace o zpracování osobních údajů na internetových stránkách naleznete v sekci „Zásady ochrany osobních údajů".

10. Duševní vlastnictví

a. Všechna práva duševního vlastnictví ve vztahu k autorským právům, patentům, ochranným známkám, značkám služeb, obchodním značkám a/nebo designu (včetně vzhledu a způsobu provozu a dalších vizuálních a neústních prvků) (vyhrazených i nechráněných) pro:

i. Internetová stránka;

ii. s výhradou bodu 10.d., informační obsah internetových stránek; a

iii. veškerý design na webu, veškerý text a grafika, software, fotografie, videa, hudba, zvuky a jejich výběr a uspořádání a všechny softwarové kompilace, související zdrojové kódy a software (včetně appletů a skriptů) jsou vlastnictvím nebo používány nejlepsirande.cz na základě licence. Uživatel nezíská a zavazuje se, že se nebude snažit získat žádná práva na uvedené zboží, na které se vztahují práva duševního vlastnictví. Všechna práva vyhrazena.

b. Žádné z prvků uvedených v 10.a. nesmí být reprodukovány, distribuovány, kopírovány, publikovány, stahovány, zobrazovány, sdíleny nebo přenášeny v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem a nesmí být prodávány, pronajímány, sublicencovány, používány k vytváření odvozených děl nebo jinak využívány bez předchozího výslovného písemného souhlasu z nejlepsirande.cz. Uživatel má však právo stahovat a zobrazovat obsah internetových stránek na obrazovce počítače (včetně tabletu nebo smartphonu), ukládat tento obsah v elektronické podobě na pevný disk (nikoli však na server nebo jiné zařízení připojené k internetu) a vytisknout jednu kopii uvedeného obsahu pro své vlastní osobní a nekomerční použití, s výhradou respektování všech autorských a vlastnických práv. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu nejlepsirande.cz nesmíte jinak reprodukovat, měnit, kopírovat, distribuovat nebo používat ke komerčním účelům jakýkoli materiál nebo obsah z těchto Internetových stránek.

c. Všechna práva (včetně obchodní hodnoty a případně ochranných známek) ke jménu nejlepsirande.cz jsou vlastněna nebo licencována společností nejlepsirande.cz. Další produkty a názvy společností uvedené na Internetových stránkách jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky třetích stran.

d. Tituly, vlastnická práva nebo práva duševního vlastnictví ve vztahu k obsahu dostupnému prostřednictvím Internetových stránek jsou vlastnictvím příslušných vlastníků nebo poskytovatelů obsahu a mohou být chráněny příslušnými autorskými právy nebo jinými zákony. S výhradou omezených práv popsaných v oddíle 10.b Vám tato dohoda neuděluje žádná práva na uvedený obsah.

11. Přenos, přiřazení

Tyto podmínky použití a jakákoli práva a licence z nich vyplývající nemusí být Vámi převedeny ani podstoupeny, ačkoli je může nejlepsirande.cz přidělit bez omezení a bez předchozího upozornění.

12. Ostatní

a. Platí právo České republiky s výjimkou ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. Ustanovení, která jsou pro spotřebitele příznivější a která nelze vyloučit výběrem právních ustanovení v souladu s právem země bydliště spotřebitele, budou i nadále platit.

b. Vyhrazujeme si právo kdykoli a na základě našeho výhradního uvážení provést změny v těchto podmínkách používání. Zavedené změny budou účinné okamžitě a Vaše další používání internetových stránek bude představovat Váš souhlas s těmito změnami.

c. Pokud bude jakákoli podmínka nebo ustanovení této smlouvy považováno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné v jakékoli jurisdikci, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné další podmínky nebo ustanovení této smlouvy a nebude zneplatňovat toto ustanovení.

d. Tato dohoda nahrazuje všechny předchozí dohody vztahující se k předmětu dohody a představuje celou dohodu mezi stranami.

e. Žádné zřeknutí se kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek použití nebude považováno za trvalé nebo trvalé zřeknutí se tohoto ustanovení nebo jiného ustanovení. Neuplatnění nebo zdržení výkonu jakéhokoli práva, opravného prostředku, pravomoci nebo privilegia podle této dohody se nebude považovat za vzdání se práva. Jednorázové nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva, opravného prostředku nebo privilegia podle Smlouvy nevylučuje jiné nebo další použití tohoto nebo všech ostatních práv, opravných prostředků nebo výsad.